Vaktinstruktion – äldre


Vaktinstruktion för Blynäsvikens båtklubb

Allmänt

Bevakningen av hamnen pågår under seglationsperioden på tider som årsmötet beslutar.
Vakten är uppdelad i det antal pass som årsmötet beslutar för respektive år.

I vaktinstruktionspärmem finns en vaktlista upplagd efter datum och vaktpass. I pärmen finns också loggblad.
För varje vakt finns en kvitteringsrad. Pågående vakter skall kvittera med sitt namn i sin egen vaktruta.

Vakt skall per telefon påminna nästa natts vakter om deras förestående vaktplikt.

Vaktens åliggande

1. Allmänt
Tillse att god ordning råder i hamnen och rapportera anmärkningar enligt beskrivning i nedanstående punkter.

2. Grindar
Gånggrindar till bryggorna, hänglås till mastkran, upptagningsrampen, arbetsbod, mastbodar, vagnar etc. skall vara låsta.
Vid speciella aktiviteter i hamnen eller då något möte pågår i klubbhusen låses när dessa verksamheter avslutats.

3. Klubbhusen
Tillse att alla fönster i klubbhusen är stängda. Kontrollera att ljuset är släckt och spisarna och kaffebryggarna är avstängda.

4. Flaggor
Om nationsflagga är hissad skall denna/dessa halas omedelbart vid vaktpassets början.
Kontrollera att klubbvimplar är i fullgott skick. Vid behov utbytes dessa.

5. Kvarglömda effekter
Eventuellt kvarglömda effekter inom hamnområdet skall tas om hand och läggas i klubbhuset och noteras i loggblad.

6. Förtöjningar
Bristfälligt förtöjda båtar skall om möjligt åtgärdas och noteras i loggblad.
Om så hårt väder förekommer att det föreligger uppenbar fara för någon eller några båtar i hamnen skall båtägarna och eventuellt hamnkaptenen eller annan hamnfunktionär underrättas. Se vidare under punkt 10 “Dåligt väder”.

7. Vattenförsörjning
Om färskvattensystemet inte fungerar skall vakt vidta följande åtgärder:

  • Skriv felrapport (se loggblad) till styrelsen.
  • Vid läckage, stäng av huvudkranen som sitter på bortre gaveln, garaget brygga 1 på Blynäsvägen.

8. Tillträde till hamnen
Kontrollera att de som vistas inom hamnområdet har rätt till detta!
Tillträde till klubbhus och hamnområde har medlemmar och deras familjer samt personer i deras sällskap.

9. Gästplatser
Tillfällig förtöjning “Gästplats” tilldelas endast båtar som tillhör BBK-medlemmar.
Undantaget är båtar som söker nödhamn på grund av haveri eller hårt väder.
Uppgifter om skeppare, båt, tilldelad hamnplats och tidpunkt lämnas på loggblad.

10. Dåligt väder
När väderlekstjänsten varnar för vindar av kuling eller stormstyrka skall vakten tillsammans med vaktansvarig vidtaga åtgärder för förstärkt bevakning av hamnen.

11. Onormala händelser
Onormala händelser skall rapporteras på loggbladet, som kvarlämnas i pärmen. Till onormala händelser räknas bl. a:

  • Störande aktiviteter i hamnen och på parkeringen
  • Fel på belysning i hamn och parkering
  • Sopcontainrar är fulla
  • Fel på toaletterna.

Skriv kort och enkelt. Underteckna med datum och namn.

12. Elförsörjningen

13. Strålkastare
Det finns två handstrålkastare i klubbhuset.

14. Toaletterna
Om toaletterna ej fungerar skall skylt med texten “Avstängd” hängas upp på dörrhandtaget.
Skyltarna hänger på väggen i respektive toalett.
Toaletterna skall vara i sådant skick som Du själv önskar finna dem.

15. Sopor
Fulla sopsäckar/papperskorgar skall bytas ut och slängas i container på hamnplanen.
Nya sopsäckar finns i klubbhuset.

16. Hamnekor
Vid behov skall hamnekorna länsas. Kontrollera även att åror finns och att de är hela.
I annat fall, skriv rapport.

17. Att komma ihåg innan du går hem på morgonen!
Kvittera med din namnteckning i vaktlistans ruta för ditt pass.