Välkommen till varvets informationssida


Allmänt om varvet

2013 bildades varvsgruppen som består av ca 18 st medlemmar inom BBK, den är starten för att BBK framöver driver sin verksamhet i egen regi. Vi är en grupp med lång erfarenhet kring varvshantering och maskinell utbildning från yrkeslivet.

Till vår hjälp har vi en modifierad Svetruck Loghandler 9-12 som vi lyfter båtar med. Den har en kapacitet för lyft upp till 12 ton.
2015 utökades maskinparken med en Caterpillar TH63 som vi använder för att flytta vaggor, ställningar, bockar m.m.

Vår främsta uppgift är att torr/sjösätta din båt på ett säkert och lugnt sätt. Du som båtägare är med och för dialog med gruppen då varje båt är unik för säkra lyft.
Ytterst ansvarig för varvet och grupper inom varvet är varvschefen som kontaktas lättast genom mejl till

Det är alltid medlemmens skyldighet att hålla sig uppdaterad på regler och information, så ta för vana att inför torr- respektive sjösättning läsa igenom information från varvet som läggs ut här och skickas ut via mejl då det kan ske förändringar.

Några regler som gäller på varvsområdet:

 1. Lämna aldrig din båt med strömmen inkopplad förutom vid laddning av batterier.
 2. Kör sakta om du tar bilen in på området, ingen vill ha en dammig båt och det är många som rör sig på området.
 3. När trucken är i rörelse så har vi ett säkerhetsavstånd på 10 m runt trucken.
 4. Rätt att förvara vaggor, bockar, stöttor och trailers för vinterförvaring av båt har bara den som förvarat sin båt på klubbens varvsområde under föregående vinter.
 5. Samtliga vaggor, bockar, stöttor eller vagnar skall vara tydligt märkta med namn, telefonnummer och medlemsnummer. Endast vaggor, stöttor och bockar får förvaras på där av avsedd plats på BBK´s område.
  Täckställningar, dunkar, vikter, presenningar, stegar etc. får INTE förvaras på BBK´s område.

Masthantering:

 1. Förflyttning av mast mellan mastbryggan och mastställage/mastskjul/varvsområde under torr/sjösättningsdagar är totalförbjuden
  av säkerhetsskäl.
 2. På- och avmastning får inte ske under torr/sjösättningsdagar, om masten endast hanteras på mastkransbryggan är detta ett undantag, dock kan platsbrist uppstå och irritation hos de båtar som eventuellt har motorproblem Varvsgruppens råd är att inte hantera masten under torr/sjösättningsdagar.
 3. Mastbryggan är endast till för båtar som skall sjö/torrsättas vid planerat klockslag och grupp.
 4. Markytan vid mastkranen får endast användas till beredning av master, förvaring av mast längre än 3 dygn är inte tillåten på grund av hänsyn till övriga medlemmar som vill masta på eller av.

Vid torrsättning gäller följande:

 1. Varvsgruppen har rätt att döma ut material som kan vara en säkerhetsrisk för personskada, vid eventuella tveksamheter så läggs din båt åter i sjön och torrsätts efter rekommenderad åtgärd.
 2. Vid angivet klockslag är det samling för gruppen vid expeditionen där vi prickar av båtägare och har en genomgång.
 3. Du ombeds att markera din vagga, bockar, stöttor etc. med en röd numrerad flagga som du får efter upprop.
 4. Du ombeds att hämta din båt vid bryggan och kör fram den i turordning till torr/sjösättningskajen vid mastkransbryggan, hjälm i valfri färg skall bäras, invänta vid din båt, du ropas fram av slingsättarna till kajen, var uppmärksam på vilket håll du ska ha fören åt.
 5. Slingmärken ska finnas på din båt för att ge slingsättarna bästa möjligheter att lyftet ska bli så rakt som möjligt, ge gärna instruktioner om du ska ha förlängning, straffning etc.
 6. Sättning av båten utförs av ansvarig sättare och båtägare, innan definitiv sättning så ska båtägaren godkänna sättningen med ansvarig sättare.
 7. Samtliga i gruppen hjälps åt med gruppens båtar tills alla är klara.

Vaggor, bockar och stöttor på BBK:

Att marken vid vår vinteruppställningsplats inte är den allra bästa är känt, att den lutar och är mjuk på flera ställen särskilt vid tjällossning
är extra riskfaktorer.

Till stöttningen hör också att både båten, stöttor och eventuella pallar står på rejäla underlag som inte sjunker eller riskerar att välta.

Även täckning måste ske på ett riktigt sätt, det är aldrig tillåtet att binda i stöttor, tänk också på att hängande dunkar eller tyngder kan komma i svajning så att den egna eller grannens stöttning rubbas.

Det är alltid den enskilde båtägaren som ansvarar för sin båts stöttning och att den justeras vid behov under säsongen.
Att stöttningen har godtagits av BBK ändrar inte på ansvaret.

I de fall stöttningen bedöms som otillfredsställande vid torrsättning kan varvsgruppen vägra hantering av båten och båtägaren får beställa ny tid för upptagning.

Nya medlemmar och båtar.

Endast stöttning från etablerade tillverkare godtas. Utrustningen skall vara anpassad för båtens storlek och i övrigt enligt tillverkarens rekommendationer.

Vid osäkerhet, kontakta varvschefen via mejl eller den han delegerat till för rådgivning för att undvika diskussioner vid upptagningen.

Befintliga båtar på land.

 Varvschefen har utsett ett par medlemmar som fått i uppgift att se över samtliga båtars stöttning. De som har otillfredsställande stöttning kommer att få information med krav att åtgärda eventuella brister eller kompletteringar.

För segelbåtar som förvaras på land med masten på.

För dessa båtar ställs ytterligare krav, kontakta mastgruppen för information.

Vid sjösättning gäller följande:

 1. Städa upp kring din båt och släng soporna på t.ex. återvinningscentralen.
 2. Samling av gruppen på angivet klockslag vid expeditionen för genomgång.
 3. Slingsättning av din båt sker när trucken kommer till din båt, om du behöver vara uppe på din båt så ha en dialog med ansvarig sättare.
 4. Din båt lyfts i sjön och du ombeds att köra den till din båtplats, observera att du måste ha tillstånd från Hamnchefen att förtöja din båt vid mastkransbryggan.

För dig som hanterar din egen båt med trailer:

 1. Förvaring av båttrailer på BBK´s område under sommaren har endast den som har haft vinterförvaring under den gångna vintern, trailern ska vara tydligt märkt med namn, medlemsnummer och telefonnummer.
 2. Trailer eller trailer med båt får absolut inte förvaras på varvsplanen som är avsedd för de trucklyfta båtarna,
  om detta inträffar så kommer din båt att flyttas och din varvsplats är förbrukad.
 3. Trailer/båt får förvaras på ytan mellan brygga 2 och 3 samt på ytan mellan bommen och garaget sommar som vinter,
  tänk också på att det är fler trailerägare som ska samsas om platserna.
 4. Placera din trailer/båt så du har ca 60 cm till din trailer-/båtgranne till höger/vänster om dig.
 5. Håll snyggt kring din plats och släng sopor på ex. återvinningscentralen.

Ansökan om varvsplats med Trucklyft/Trailerhantering:

Alla medlemmar kan ansöka om plats på varvet. I första hand kommer de medlemmar som låg på varvet föregående vinter, därefter gäller turordning efter inträdesår i klubben. Boende i Vaxholms kommun prioriteras.

Om du har legat på varvet under föregående vinter men har bytt båt så hamnar du automatiskt i kölistan till varvet och du tilldelas plats enligt ovan.

Sista datum för registrering av anmälan är den 31 juli.
Efter detta datum är det inte längre möjligt att ansöka om plats för kommande vinter.

OBS att datum för sjösättning är kopplat till datum för torrsättning!
Det datum för torr- respektive sjösättning du har sökt kan inte ändras efter den 31 juli.

Om du blir tilldelad en restplats på varvet under kommande vinter så blir du meddelad via mejl under augusti.

Fakturering:

Fakturering av vinterplatsen sker efter att din ansökan har godkänts och fakturan har 20 dagars betalningsfrist.

Om inte fakturan är betald vid förfallodagen så makuleras din plats på varvet och platsen lämnas över till köande medlem.

Samtliga båtar ska vara sjösatta den 1 Juni!
Om ej så sker så debiteras du ny varvsavgift enligt formeln Längd x Bredd x 70 kr/kvm.

Val av datum för torrsättning:

När du ansöker om varvsplats med trucklyft så kan du välja mellan nio olika alternativ, observera att sjösättningsdatumet inte går att ändra efter att din ansökan har beviljats, så var noga med att anteckna det i din kalender, då vi har principen sist upp först i och så vidare.

Bestämmelser/beslut:

Med hänsyn till nuvarande infrastruktur, säkerhet och tillgängliga platser har styrelsen fattat beslut om att inte erbjuda båtplats till båtar som överstiger något av följande: Längd/ Bredd/ Vikt = 13  m/ 4 m/ 11 ton (ändrat 21-08-07), klubben gör inga avvikelser från dessa mått, kontroller kommer att genomföras.

Detta beslut gäller i första hand nya  medlemmar. Det skall dock förtydligas att medlem som byter till större båt överstigande ovanstående inte kommer att erbjudas plats.

Det finns redan ett antal båtar med större mått än ovannämnda, dessa båtar existerade redan i klubben innan beslutet togs.

Antal båtar per medlem på Varvet är begränsat till 1 st Trucklyft båt och 1 st Egenhanterad båt, detta för att kunna ge plats till så många medlemmar som möjligt, här finns det redan några medlemmar som har fler än en båt, dessa båtar existerade redan på varvet innan beslutet togs.

Övrigt: