Avgifter och regler


Avgifter och regler för båtägare hos Blynäsvikens båtklubb

En båtklubb måste ha ett antal regler och bestämmelser både av ordningsskäl och för att garantera hög säkerhet. Ibland kan reglerna verka krångliga att förstå. Därför beskrivs här nedanför de vanligaste medlemsskyldigheterna och vad dessa innebär. En båtklubb måste också ha en god ekonomi för att säkerställa och utveckla verksamheten.

Här nedan redovisas också aktuella avgifter. De flesta avgifterna fastställs av båtklubbens årsmöte. Ett fåtal avgifter beslutas av styrelsen.

Arbetsplikt

Båtklubben har inga anställda som utför underhåll och reparationsarbete. Tanken med att vara medlem i en båtklubb är att medlemmarna själv utför dessa arbete. Härigenom hålls kostnaderna nere och därmed även medlemsavgiften. Alla medlemmar har att utföra 3 timmar arbetsplikt för innevarande verksamhetsår.

Nya medlemmar som inträder fr.o.m. 1 september är befriade från arbetsplikten för resten av aktuellt år.

De flesta arbeten som skall utföras annonseras på klubbens webbplats under länken “Arbetsprojekt”. Där kan medlemmar anmäla sitt intresse att deltaga i ett speciellt arbetsprojekt. Om en medlem arbetar fler timmar än årets arbetskvot kommer överskottet att ackumuleras och kan kvittas mot ny arbetsplikt kommande år.

Medlem som inte utför sin arbetsplikt debiteras en avgift. Denna avgift är för närvarande 250 kronor per utebliven timme.

Vaktplikt

Det är tyvärr så att båtarna och båtarnas innehåll gärna drar till sig oärliga människor. Inbrott och stölder på båtklubbar är ganska vanliga. Även stölder av båtar är vanliga framför allt i Stockholmsområdet. Därför har båtklubben, sedan flera år, obligatorisk vaktplikt. Vaktplikten omfattar 2 vaktnätter per båtägare. Vi har ett system med så kallad familjevakt vilket innebär att om medlem tar med sig en familjemedlem t.ex. make/maka eller vuxna barn, så tillgodo-räknas 2 vaktpass för samma vaktnatt. Då behöver man inte gå vakt mer än en natt per år.

Vilka medlemmar är vaktpliktiga? Jo, alla som äger bryggplats och INTE hyr ut denna genom klubbens försorg. Dessutom alla medlemmar som utnyttjar klubbens faciliteter i form av bryggplats eller vinterförvaring på varvet. Uppgift om status på vaktplikten sätts automatiskt av våra datasystem när bryggplatsfördelningen är klar i slutet på januari varje år. Utförda vaktpass utöver fastställt antal ackumuleras och kan kvittas kommande år.

Medlem som inte fullgör sin vaktplikt debiteras en avgift för utebliven vakt. För närvarande är denna avgift 1000 kronor för 1 uteblivet vaktpass. Om medlemmen uteblir från 2 pass i följd debiteras 2000 kronor för pass 2. Om medlemmen även uteblir 3:dje gången i följd debiteras 2000 kronor för pass 3. Årsmötet kommer också att pröva om medlemmen skall uteslutas vid 3 uteblivna pass i följd.

Avgifter 2024

Inträdesavgift   2000 kr (enligt årsmötesbeslut 2024)
Årsavgift   400 kr
Bryggplatsavgift   520 kr
Avgift brygghyra   650 kr grundavgift + 650 kr/m.
Ersättning vid uthyrning av ägarplats   800 kr/år
Lyftavgift (torr- och sjösättning) för båtar med försäkringsvärde < 1 milj. kr   1450 kr
Lyftavgift (torr- och sjösättning) för båtar med försäkringsvärde > 1 milj. kr   2200 kr
Vinterplats på varv eller i sjö   90 kr/m2
Arbetsplikt per timme   250 kr
Vaktplikt 1   1000 kr
Vaktplikt 2   2000 kr
Vaktplikt 3   2000 kr (tre missade vakter i rad medför dessutom risk för uteslutning ur klubben).