Ordningsregler


Hamnreglemente och allmänna ordningsregler
för Blynäsvikens båtklubb

Fastställd av årsmötet 1998-03-15.

1. Allmänt
Alla som besöker klubbens hamnområde är skyldiga att rätta sig efter nedanstående ordningsregler samt de ytterligare anvisningar och förhållningsregler som kan utfärdas av styrelsen och av ansvariga funktionärer. Det åligger även alla som besöker klubbens hamnområde att bidra till den allmänna trevnaden. Att inte skräpa ned vare sig ute eller i klubbhus, toaletter eller andra utrymmen och plocka upp skräp och hålla snyggt inom området.

Vidare åligger det alla som besöker klubbens område att reda och aktsamhet iakttages vad avser klubbens tillhörigheter såsom klubbhus, båtvagnar och övrig materiel.

Bilparkering får endast ske på av styrelsen anvisade platser. Bilparkering i anslutning till bryggorna är förbjuden. Endast transport för i- och urlastning vid bryggorna är tillåten.

All yrkesmässig försäljning och uthyrning från klubbens bryggor eller övriga områden är utan styrelsens skriftliga medgivande förbjudet.

Det ankommer på varje medlem att tillse att obehöriga personer inte uppehåller sig på klubbens bryggor och övriga områden. Medlem skall också medverka i tillsynen av att obehörig parkering av bilar, husvagnar etc. inte sker på klubbens områden.

Medlem bör omgående rapportera till styrelsen om upptäckta missförhållanden eller avvikande händelser som kan medföra skada för klubben.

2. Tillträde
Tillträde till hamnområde och klubbhus har medlemmar och deras familjer samt personer i deras sällskap. Medlemsbevis skall kunna uppvisas. Grindar till bryggor, dörrar till klubbhus och övriga byggnader samt hänglås till mastkran, rampbom etc. skall hållas låsta alla tider på dygnet.

3. Nycklar
Erforderliga nycklar erhålles på hamnkontoret. Varje medlem äger att utkvittera högst två (2) stycken medlemsnycklar mot en depositionsavgift som fastställes av styrelsen. Medlem som utträder ur klubben skall snarast lämna tillbaka sina nycklar. Nycklarna är personliga och får ej överlåtas och ej heller lånas ut till icke medlem.
Förlust av nyckel skall ofördröjligen anmälas till styrelsen.

4. Hundar
Hundar skall alltid hållas kopplade inom området.

5. Avfallshantering
Torra sopor töms i containrarna på hamnområdet. Vätskor, batterier och ackumulatorer får ej slängas i container utan skall lämnas på av kommunen anordnade uppsamlingsplatser. Spillolja töms i uppsamlingsfatet i miljöstationen.

Vattenuttag för dricksvatten får ej användas för rengöring av toatankar. Det är absolut förbjudet att tömma lösa toatankar i toaletterna eller containrarna.

6. Arbetsbod
Medlemmar har tillgång till en arbetsbod. Verktyg tillhandahålles ej. Inget material får lämnas kvar i boden efter avslutat arbete. Boden skall städas. Klubben ansvarar ej för kvarglömda verktyg mm. Varsamhet med eld skall iakttagas.
Vid allt arbete med öppen eld eller svetsning skall arbetsplatsen vara befriad från brännbart materiel samt eldsläckare finnas lätt tillgänglig.

Nyckel till boden utkvitteras hos styrelsen.

7. Elanvändning
Medlemmar får använda klubbens eluttag för mindre arbeten. För större reparationsarbeten och för längre tids elförbrukning gäller särskilda regler (se punkt 22 nedan). Elkabel och sladdar skall vara jordade och skall liksom anslutna apparater vara av godkänd CE- eller S-märkt typ.

Sladdar får ej vara anslutna utan tillsyn. Sladdar skall vara märkta med namn, telefonnummer, datum samt ändamål med anslutningen.

För användning av el-värmeapparater ombord gäller särskilda regler.

8. Arbetsplikt
Medlem är skyldig att utföra arbete för klubbens räkning med minst det antal timmar som fastställes av årsmöte eller extra möte. Fullgöres inte denna arbetsplikt skall medlem erlägga av årsmötet beslutad arbetspliktsavgift. På styrelsens kallelse bör medlem infinna sig på klubbens område för deltagande i förekommande arbeten. Upprop görs av utsedd arbetsledare, som antecknar medlems namn och rapporterar antalet arbetstimmar till styrelsen.

9. Hamnplats
Medlem i BBK kan antingen hyra eller äga hamnplats. Alla medlemmar skall senast den sista december sända in en hamnplatsanmälan till klubben, om sådan plats önskas för nästa säsong.

De medlemmar som begärt hamnplats tilldelas plats enligt följande regler:

 • De som haft plats föregående säsong tilldelas i första hand.
 • Eventuella återstående platser fördelas mellan nytillkommande sökande efter en senioritetsregel, d v s inträdesdatum i klubben reglerar turordningen.
 • De medlemmar som inte kan tilldelas någon plats i första omgången placeras på en kölista, likaledes enligt senioritetsregeln.

Hamnplats får ej överlåtas, lånas eller hyras ut i andra hand av den medlem som tilldelats eller äger platsen.

Vid ev. försäljning av medlemsägd hamnplats har klubben ovillkorlig förköpsrätt. Hamnplatsens pris per bryggmeter fastställes av årsmötet.

Samtliga delägare i båt (ej familjemedlemmar såsom make, maka, barn under 20 år) skall vara medlemmar i BBK.
Den av båtdelägarna som äger hamnplats är gentemot klubben ansvarig för delägd båt i hamnen och på varvet.
Delägarskap i båt innebär ej delägarskap i hamnplats.
Delägarskap i båt skall kunna styrkas med registreringsbevis eller med mellan båtägarna upprättat kontrakt.

Medlem som under hel säsong, eller del därav, inte avser att nyttja sin förhyrda båtplats skall meddela detta till styrelsen, som då äger disponera platsen.

10. Gästplats
Endast BBK-medlemmar kan i mån av utrymme erhålla gästplats för längre eller kortare tid. Hamnkapten kan emellertid medge tillfälligt undantag.

11. Förtöjning
Båtar som ligger i BBK:s hamn – såväl ordinarie som gästbåtar – skall förtöjas enligt hamnfunktionärernas anvisningar och enligt båtförsäkringsbolagens rekommendationer. Dessa framgår av broschyren Förtöjning av fritidsbåtar. Några råd och anvisningar utarbetade av Båtförsäkringsbolagens tekniska kommitté”.

Förutom ovanstående regler gäller:

 • Medlem får ej utlägga egen bojsten eller boj utan styrelsens medgivande.
 • Samtliga bojar förankras till bojsten med galvaniserad kätting med en minimidiameter av 10 mm eller med av styrelsen godkänd mooringslina. Kättingen fästes till boj och bojsten med galvaniserade skruvschacklar med en minimidiameter av 10 mm. Bojkätting skall inspekteras vart tredje år och utbytas vart femte år.
 • Förtöjningslinor mellan brygga och båt skall vara två och försedda med fjäderavlastare. Galvaniserade fjäderavlastare skall säkras med kätting. Förtöjningslinor och fjäderavlastare skall dimensioneras efter båtens storlek och vikt.
 • Förtöjningslinor till boj skall vara två och försedda med säkerhetskarbinhake eller en skruvschackel. Splitsad hanfot får ej användas. Förtöjningslina får ej hänga kvar runt boj utan särskild anordning för detta.
 • Samtliga förtöjningslinor skall vara försedda med kaus.
 • Båt förtöjd vid brygga skall vara försedd med fendrar av tillräcklig storlek. Minst 4 st. fendrar per båt.
 • För båt med en vikt under 400 kg och under 3,5 m längd kan undantag medges från bestämmelserna. Sådana undantag kan erhållas efter överenskommelse med hamnkapten.
 • Släpjollar får inte förtöjas i vattnet bredvid eller bakom båt som är förtöjd i hamnen.
 • Styrelse- och hamnfunktionärer äger rätt att gå ombord på inom hamnen förtöjda båtar för att tillse förtöjningar eller annat som kan förorsaka skada på annans egendom.
 • Har båtägare förtöjt sin båt på sådant sätt att det föreligger risk för skador på dennes eller annans båt/båtar eller på bryggor äger styrelse- och/eller hamnfunktionär rätt att på båtägarens bekostnad flytta båten till annan plats som vid tillfället befinnes lämplig.

12. Trafik i hamnen
I hamnen och inom svajbojsområdet skall farten nedbringas så att andra båtar ej orsakas skada eller andra olägenheter.
Högsta fart i hamnen är tre (3) knop.

13. Tvättning av båtar
Tvättning av båt i sjön med högtryckstvätt får p.g.a. risk för nedsmutsning av andra båtar endast ske vid kranbryggan.

14. Bojeka
Till medlemmarnas disposition finns en bojeka. Denna får användas för arbeten och transporter i hamnen och skall alltid återställas till sin ordinarie förtöjningsplats, väl förtöjd och länsad. Eventuella skador som upptäcks på ekan skall ofördröjligen rapporteras till klubbstyrelsen eller hamnfunktionär.

15. Fiske i hamnen
Spinnfiske är förbjudet i hamnen.

16. Standert
Alla båtar som tilldelats hamnplats i klubbens hamn skall föra en BBK-standert. Mindre båtar utan mast eller gös skall ha minst en BBK-dekal i fören.

17. Försäkring
Alla båtar som har plats i klubbens hamn eller på klubbens område skall vara försäkrade. Försäkringsbevis skall på anmodan kunna uppvisas.

18. Jollar
Endast medlemsägda jollar får förvaras inom hamnområdet. Det är förbjudet att lägga jollar på annan än anvisad plats.
Släpjollar som anvisats plats i jolleställningarna skall placeras med botten uppåt så att regnvatten ej kan samlas i jollen.
Jollarna skall vara försedda med en utvändig skylt med ägarens namn, adress och telefonnummer.

19. Uppläggningsplats
De medlemmar som önskar vinterförvaringsplats på klubbens område för sina båtar skall anmäla detta till klubbstyrelsen i fastställd ordning,
senast den 31 juli.

Medlem är skyldig att ha eget pallningsmaterial (bockar eller vagga) och stöttor, vilket skall vara i fullgott skick.
Pallningsmaterial skall godkännas av varvsfunktionär. Det skall förses med ägarens namn och telefonnummer. Stegar skall vara fastlåsta vid vagga eller bockar för att förhindra att oärliga människor använder dessa till att äntra upplagda båtar.

Medlem är skyldig att vid ev. täckning förse båten med täckning av mjukt material för att förhindra skador på egen och/eller andras båtar. Täckning med plåt e.dyl. är alltså ej tillåtet. Täckning och vaggor får ej gå längre ut än 0,5 meter.

Upplagd båt skall förut, på vagga eller pall, förses med medlemsnummer eller namn och telefonnummer till båtägaren.

Varje medlem är skyldig att omedelbart efter sjösättningen bunta ihop och med namn och telefonnummer tydligt märka allt täckningsmaterial, pallningsvirke, vaggor etc. och placera detta på anvisad plats. All omärkt material som ej tillvaratagits av ägare bortföres i samband med vårstädningen.

Uppläggningsplats skall omedelbart före och efter sjösättningen vara väl avstädad. Oljerester, sopor etc. skall avlägsnas och avlämnas på sätt som framgår av punkten 5 ovan.

Båtar och inventarier upplägges helt på ägarens risk och ansvar. För försäkringsskyldigheten gäller vad som framgår under punkten 17 ovan.

Medlem som inte sjösatt sin båt före 15 juni kan av styrelsen, på ägarens risk och bekostnad, få sin båt flyttad till plats som varvschefen finner lämplig.

20. Sjösättning och upptagning
Vid sjösättning och upptagning skall medlem/båtägaren stå till varvschefens förfogande. Såväl sjösättning som upptagning sker på ägarens risk och ansvar. Önskemål om sjösättnings-/upptagningsdag sker på anmälningsblankett, som skall inlämnas på angiven tid. Av anmälningsblanketten framgår, att viss upptagningsdag kopplas till viss sjösättningsdag. Turordningen beslutas av varvschefen, som anslår denna på klubbens webbplats och på klubbens anslagstavla.

Medlem som är förhindrad att sjösätta eller upptaga på fastställd dag kan av varvschefen beviljas byte av dag/dagar.

Medlem som inte infinner sig till fastställd sjösättningsdag kan av styrelsen, på ägarens risk och bekostnad, få sin båt flyttad till plats som varvschefen finner lämplig.

Före sjösättning resp. upptagning skall, om varvschefen så påfordrar, kvitto på erlagda avgifter kunna uppvisas.

Medlem som önskar använda klubbens slipvagn, trailer etc. under annan tid av seglationsperioden skall i god tid inkomma till styrelsen med förfrågan därom. Varvsfunktionär har i sådana fall ingen skyldighet att biträda.

Styrelsen/varvschefen kan, under förutsättning att plats finns, bereda annan båtägare än medlem plats på varvet. Därvid gäller samma regler för icke medlemmar som för medlemmar. För sådana icke medlemmar gäller särskilt fastställda avgifter.

21. Förvaring av master
Förvaring av master inom uppläggningsområdet sker helt på ägarens ansvar och får ej ske utan varvschefens godkännande. Mastskjulet är avsett för master tillhörande klubbmedlemmar. I mån av utrymme kan dock varvschefen medge att även master tillhörande icke medlemmar får förvaras i skjulet, varvid viss avgift kan debiteras.

Master skall placeras i skjulet enligt gällande föreskrifter och varvschefens anvisningar. Vant och fall skall vara väl surrade vid masten och skrymmande utrustning skall demonteras från masten.

Masten skall vid fotändan vara försedd med ägarens medlemsnummer eller namn och telefonnummer.

Bommar får inte placeras i mastskjulet.

Arbete med inläggning/uttagning av master får ej ske så att pågående sjösättning/upptagning störs.

Förvaring av mast i skjulet får endast ske under perioden 15 september-15 juni. Mastförvaring under annan tid kräver styrelsens medgivande.

När mastskjulet lämnas skall belysningen vara släckt och dörrarna låsta.

Utfärdade anvisningar om mastskjulet betr. masters längd, placering i skjulet etc. måste ovillkorligen efterföljas.

22. Långliggning på varvet
Medlem som önskar ligga med sin båt på varvsområdet över en eller flera seglationsperioder för reparation, renovering, nybyggnation etc. skall i god tid, senast en månad innan arbetena skall påbörjas, inge ansökan om att få disponera varvsyta till styrelsen. Sådan ansökan skall ske på för ändamålet avsedd blankett. Vid upptagning för akut reparation kan undantag medges från ansökningsförfarandet. Sådan akut upptagning kräver dock omedelbart samråd med varvschefen.

För anvisad plats erlägger medlem en vid vart tillfälle fastställd markhyra liksom minst självkostnader för förbrukad el.

23. Långliggning vid brygga
Medlem som önskar ligga kvar med sin båt vid brygga under vinterperioden skall senast en månad före sista upptagningsdagen ansöka härom hos styrelsen på för ändamålet fastställd blankett. Lämplig tilläggsplats utses i samråd mellan båtägaren och hamnkaptenen.För anvisad bryggplats erlägger medlem en vid vart tillfälle fastställd avgift liksom minst självkostnader för ev. förbrukad el.

24. Klubbhus
För klubbhus gäller av styrelsen särskilt utfärdade ordningsföreskrifter.

25. Klubbholme
För BBK:s klubbholme gäller av styrelsen särskilt utfärdade ordningsföreskrifter.