Välkommen till hamnens informationssida


Hamnplats

Medlem i BBK kan antingen hyra eller äga hamnplats. Gula siffror på bilden ovan anger bryggnummer.

Alla medlemmar ska senast den sista december sända in en hamnplatsansökan till klubben, om sådan plats önskas för nästa säsong.

De medlemmar som ansök om hamnplats tilldelas plats enligt följande regler:

 • De som haft plats föregående säsong tilldelas i första hand.
 • Eventuellt återstående platser fördelas mellan nytillkommande sökande efter en senioritetsregel,
  d. v. s. inträdesdatum i klubben reglerar turordningen.
 • De medlemmar som inte kan tilldelas någon plats i första omgången placeras på en kölista, likaledes enligt senioritetsregeln.
 • Med hänsyn till nuvarande infrastruktur (bryggor), säkerhet och tillgängliga platser har styrelsen fattat beslut om att inte erbjuda båtplats till båtar som överstiger följande L/B/vikt. 12 m/4m/8000kg.Detta beslut gäller i första hand nytillträde. Det skall dock förtydligas att medlem som byter till större båt överstigande ovanstående inte kommer att erbjudas plats.

Hamnplats får ej överlåtas, lånas eller hyras ut i andra hand av den medlem som tilldelats eller äger platsen.

Vid ev. försäljning av medlemsägd hamnplats har klubben ovillkorlig förköpsrätt. Hamnplatsens pris per bryggmeter fastställes av årsmötet.

Samtliga delägare i båt (ej familjemedlemmar såsom make, maka, barn under 20 år) ska vara medlemmar i BBK.

Den av båtdelägarna som äger hamnplats är gentemot klubben ansvarig för delägd båt i hamnen och på varvet.

Delägarskap i båt innebär ej delägarskap i hamnplats.

Delägarskap i båt ska kunna styrkas med registreringsbevis eller med mellan båtägarna upprättat kontrakt.

Medlem som under hel säsong, eller del därav, inte avser att nyttja sin förhyrda båtplats skall meddela detta till styrelsen, som då äger disponera platsen.

Gästplats

Endast BBK-medlemmar kan i mån av utrymme erhålla gästplats för längre eller kortare tid. Hamnkapten kan emellertid medge tillfälligt undantag.

Förtöjning

Båtar som ligger i BBK:s hamn – såväl ordinarie som gästbåtar – ska förtöjas enligt hamnfunktionärernas anvisningar och enligt båtförsäkringsbolagens rekommendationer. Dessa framgår av broschyren Förtöjning av fritidsbåtar. Några råd och anvisningar utarbetade av Båtförsäkringsbolagens tekniska kommitté”.

Förutom ovanstående regler gäller:

 • Medlem får ej lägga ut egen bojsten eller boj utan styrelsens medgivande.
 • Samtliga bojar förankras till bojsten med galvaniserad kätting med en minimidiameter av 10 mm eller med av styrelsen godkänd mooringslina. Kättingen fästes till boj och bojsten med galvaniserade skruvschacklar med en minimidiameter av 10 mm. Bojkätting ska inspekteras vart tredje år och utbytas vart femte år.
 • Förtöjningslinor mellan brygga och båt ska vara två och försedda med fjäderavlastare. Galvaniserade fjäderavlastare ska säkras med kätting. Förtöjningslinor och fjäderavlastare ska dimensioneras efter båtens storlek och vikt.
 • Förtöjningslinor till boj ska vara två och försedda med säkerhetskarbinhake eller en skruvschackel. Splitsad hanfot får ej användas. Förtöjningslina får ej hänga kvar runt boj utan särskild anordning för detta.
 • Samtliga förtöjningslinor ska vara försedda med kaus.
 • Båt förtöjd vid brygga ska vara försedd med fendrar av tillräcklig storlek. Minst 4 st. fendrar per båt.
 • För båt med en vikt under 400 kg och under 3,5 m längd kan undantag medges från bestämmelserna. Sådana undantag kan erhållas efter överenskommelse med hamnkapten.
 • Släpjollar får inte förtöjas i vattnet bredvid eller bakom båt som är förtöjd i hamnen.
 • Styrelse- och hamnfunktionärer äger rätt att gå ombord på inom hamnen förtöjda båtar för att tillse förtöjningar eller annat som kan förorsaka skada på annans egendom.
 • Har båtägare förtöjt sin båt på sådant sätt att det föreligger risk för skador på egen eller annans båt/båtar eller på bryggor äger styrelse- och/eller hamnfunktionär rätt att på båtägarens bekostnad flytta båten till annan plats som vid tillfället befinnes lämplig.

Trafik i hamnen

I hamnen och inom svajbojsområdet ska farten nedbringas så att andra båtar ej orsakas skada eller andra olägenheter.

Högsta fart i hamnen är tre (3) knop.

Tvättning av båtar

Tvättning av båt i sjön med högtryckstvätt får på grund av risk för nedsmutsning av andra båtar endast ske vid kranbryggan.

Bojeka

Till medlemmarnas disposition finns en bojeka. Denna får användas för arbeten och transporter i hamnen och ska alltid återställas till sin ordinarie förtöjningsplats, väl förtöjd och länsad.

Eventuella skador som upptäcks på ekan ska ofördröjligen rapporteras till klubbstyrelsen eller hamnfunktionär.

Fiske i hamnen

Spinnfiske är förbjudet i hamnen.

Försäkring

Alla båtar som har plats i klubbens hamn eller på klubbens område ska vara försäkrade. Försäkringsbevis ska på anmodan kunna uppvisas.

Långliggning vid brygga

Medlem som önskar ligga kvar med sin båt vid brygga under vinterperioden ska senast en månad före sista upptagningsdagen ansöka härom hos styrelsen (Hamnchef) på för ändamålet fastställd blankett (under framtagande). Det finns begränsat antal platser och begränsat med el. All vinterförvaring i sjön sker på egen risk. Båten ska ha åretrunt-försäkring. Lämplig tilläggsplats utses i samråd mellan båtägaren och hamnkaptenen.

För anvisad bryggplats erlägger medlem en vid vart tillfälle fastställd avgift liksom minst självkostnader för ev. förbrukad el.
Avgift för vinterliggning i sjön är fastställd till samma kostnad som det kostar att ligga på land, d. v. s. båtens längd * bredd * 70 kronor/kvm.