Allmän information


Allmän medlemsinformation om Blynäsvikens båtklubb

1. Allmänt om BBK
BBK är en ideell förening med över 400 medlemmar. Klubben bildades av ett antal entusiaster 1970. Vi arrenderar marken och rätten att disponera vatten för bryggor av Vaxholms stad. Klubben är ansluten till Södra Roslagens Båtförbund, SRBF, som företräder den s.k. främjandesidan, d.v.s. bedriver verksamhet som främjar ett sunt och aktivt båtliv. Det regionala förbundet, SRBF, är i sin tur anslutet till riksorganisationen Svenska Båtunionen, SBU. Klubben är också medlem i Svenska Seglarförbundet. Klubben har en styrelse på sju ledamöter, vilka utses av årsmötet som hålles i mars. Fortlöpande information till medlemmarna sker huvudsakligen genom vår webbplats och genom meddelanden på klubbens anslagstavlor, som sitter i och utanför klubbhuset. BBK har också en egen uthamn på Brändö i Möjaskärgården.
2. Hamnen
Hamnen har plats för ca 260 båtar. Samtliga bryggor i hamnen ägs av klubben. Ständigt underhålls- och förbättringsarbete med bryggorna samt övriga faciliteter pågår. Hamn och övriga anläggningar sköts av ett antal funktionärer:

  • Hamnkapten och bryggansvariga övervakar ordningen i hamnen och i övrigt ser till hamnen fungerar.
  • Varvssamordaren ansvarar tillsammans med sin grupp för sjösättning och upptagning samt för skötsel av varvsområdet.
  • Fastighetsansvarig svarar för byggnadernas underhåll och tillsyn och hanterar klubbens nyckelsystem.
  • Vaktansvarig ser till att vakttjänsten fungerar.
  • Miljöansvarig säkerställer att medlemmarna är informerade om gällande miljöregler, samt att BBK följer med och utvecklas allt eftersom regelverket förändras.

3. Tilldelning av bryggplats
Ett antal av klubbens medlemmar äger sin bryggplats och för dessa gäller särskild ordning.I övrigt sker fördelningen av bryggplatserna i januari varje år efter det att alla medlemmar fyllt i en adress- och bryggplatsanmälan.

De medlemmar som hade bryggplats föregående år tilldelas plats i första hand. Nya medlemmar sätts upp i en kölista och tilldelas plats enligt en senioritetsregel, d v s det är medlemmens inträdesdatum som styr listan.

4. Bevakning av hamnen
När hamnen är igång, är hamnen bevakad nattetid på de tider årsmötet beslutar. Alla medlemmar i BBK, som utnyttjar anläggningen, har vaktplikt.

Du kan läsa om vaktplikten i Vaktordningen, som fastställts av årsmötet och i Vaktinstruktionen, som fastställes av klubbstyrelsen.

5. Arbetsplikt
Som medlemmar i BBK är vi skyldiga att fullgöra viss arbetsplikt. Många flitiga händer behövs för att hålla vår anläggning igång så det finns många tillfällen och metoder att fullgöra sin arbetsplikt. Håll därför reda på när det är gemensamma arbetskvällar, städdagar etc.

6. Varvet
Ansvaret för varvet har varvsamordnaren, som också fördelar platserna på varvet. För att få plats på varvet krävs att man är medlem i BBK.

Upptagning och sjösättning sker med klubbens truck.

Planerar Du upptagning i egen regi måste du bl. a. av försäkringsskäl kontakta varvsamordnaren.

7. Några praktiska råd
För att allt skall fungera på bästa sätt i hamnen och inom varvsområdet har vi ett Hamnreglemente och allmänna ordningsföreskrifter som talar om för oss vad som gäller inom hamn- och varvsområdet. Läs det och följ de råd och anvisningar som ges. Det befrämjar trivseln och underlättar för funktionärerna.
Båtarnas förtöjning är en viktig sak. Det gäller inte bara din egen båt utan även dina klubbkamraters flytetyg.
Dåliga förtöjningar kan bli ödesdigra vid en höststorm. Vi följer ”Försäkringsbolagens rekommendationer för förtöjning av fritidsbåtar” med några kompletteringar som finns specificerade i Hamnreglementet.

Dricksvatten för bunkring av båtar finns på flera platser inom hamnområdet.

Eluttag finns både på bryggorna och inom varvsområdet. För bruk av dessa gäller särskilda säkerhetsbestämmelser.

Parkeringsplatser för bilar finns i anslutning till hamnplanen. Parkering får under inga omständigheter ske i anslutning till bryggorna.

8. Kontaktuppgifter m.m.

E-postadress till klubben:

Föreningens Bankgiro-konto 401-3124 (OBS: Vi har bytt från Plusgiro till Bankgiro)

9. Om Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Läs mer här.