Vaktordning


Vaktordning för Blynäsvikens båtklubb

Reviderad 2023-07-16.
Fastställd 2023-08-12.

För vaktpliktiga medlemmar i BBK gäller Vaktinstruktion, flik 3 i ”Vaktpärm” – daterad januari 2023

 

 1. Vaktpass:

För att uppnå så stor säkerhet som möjligt i frågan om förhindrade av stöld, åverkan m.m. på medlemmars båtar på BBK:s område samt BBK:s egendom, genomförs vaktgång.

Dessa vaktgångar är uppdelade i två typer: nattpass och dagpass.

Nattpass varje natt under hela angivna vaktsäsongen och dagpass under sjö- och torrsättningsdagar.

De utförs i första hand av två gemensamt gående per vaktpass och vakttyp.

Normalt är ett nattpass mellan kl. 21.00 och 06.00, med en sammanhängande tid på minst sju timmar och dagpass är uppdelat i två pass, mellan 06.00 – 14.00 och 14.00 – 21.00, med en sammanhängande tid på minst sju timmar.

Vid vaktpass nattetid, där bokad vaktkollega ej infunnit sig, avgör vaktgående om denne vill fullfölja sitt pass. Avbrutet vaktpass registreras då ej som uteblivet vaktpass men ska vara stämplad med ankomsttid och tid för avslutat vaktpass anges i vaktloggen.

 

 1. Vaktpassen besätts enligt följande:
 • Vaktpliktig medlem går två vaktpass per vaktsäsong (Se även punkt 9).
 • Ny medlem, som antas efter den första juli går ett vaktpass under inträdesåret.

 

 1. Villkor för vaktplikten:

Kriterier för vaktplikt:

 • Medlemskap i BBK
 • Bryggplatsägare som ej hyr ut platsen genom BBK:s försorg
 • Att medlem fyllt 18 år föregående år
 • Båt har eller haft brygg- eller torrplats inom BBK:s område under kalenderåret.

Styrelsen kan vaktbefria medlem från vaktplikt även om kriterierna har uppfyllts.

Ansökan om vaktbefrielse ställs till styrelsen eller till vaktansvarig via mejl.
Om avtalet för brygg- eller torrplats upphör under pågående vaktsäsong, kvarstår vaktplikten säsongen ut. Ej slutfört vaktpass enligt punkt 2, debiteras.

 

 1. Medlem som utträder:
 • Om medlemskap upphör under pågående vaktsäsong gäller vaktplikten säsongen ut,
 • om vaktpliktig nyttjat brygg- eller torrplats inom BBK:s område under kalenderåret.
 • Medlem som ej utnyttjat brygg- eller torrplats inom BBK:s område under kalenderåret, är ej vaktpliktig och är friställd vaktplikt.
 • Vaktbefriad medlem som utträder omfattas ej av ovanstående.

 

 1. Ansvar för vakttjänst:

Medlem som bokat vaktpass, är ansvarig för sin egen bokad tid och för att innehållet av ”Vaktinstruktion” fullföljs.

Vaktlogg ifylls noggrant och tydligt. Vaktloggar synas efter varje månad för uppföljning.

Har bokad medlem fått förhinder ska vaktansvarig kontaktas omgående.

 

 1. Vaktbokning:

Alla medlemmar bokar sin vaktgång på BBK:s hemsida efter att vaktansvarig öppnat vaktbokningen för nya säsongen, detta meddelas samtliga medlemmar per gemensamt utskickat mejl. Vaktbokningen omfattar varje vaktpliktig medlem med tider mellan angivna datum under ”Bokning”.

Vid problem att komma in på BBK:s hemsida, kontaktas sekreteraren omgående.

De som ej bokat efter bokningsstängning, kommer att tilldelas pass av vaktansvarig. Missat vaktpass debiteras enligt klubbens gällande regler.

 

 1. Utebliven vakt:

Har bokad medlem ej utfört sin vaktplikt oavsett anledning och som ej meddelat giltigt skäl till vaktansvarig, blir registrerad för utebliven vaktgång och blir debiterad enligt ”Avgifter och regler/vaktplikt”.

Avisering om uteblivet vaktpass efter syning enligt punkt 5. ”Ansvar för vakttjänst”, sker ej. Vid familjevakt där bådas underskrifter saknas, anses det som uteblivet vaktpass. Se även angivelse på vaktloggen.

 

 1. Överlåtelse av vakt:

Överlåtelse av vaktpass får endast ske till annan medlem i BBK och ska noteras i vaktloggen.

 

 1. Familjevakt:

Begreppet familjevakt innebär att man kan gå vakt tillsammans med familjemedlem på samma pass och därmed fullfölja två vaktpliktiga pass. Detta noteras i vaktloggen. Gäller både nattpass som dagpass.
OBS! Minimiåldern gäller, se punkt 3.

 

 1. Vaktloggen:

I vaktloggen ska vaktgående införa tidsstämplingar för ankomst och för varje timme för varje rondering, notera eventuella iakttagelser samt signera med vaktgåendes namn samt medlemsnummer. För familjevakt signeras vaktloggen med båda vaktgåendes namn och signaturer. Båda signaturer krävs för giltigt familjevaktpass.

Vid avbrutet nattpass noteras detta i vaktloggen.

I början av varje månad synar vaktansvarig föregående månads vaktloggar där iförda noteringar av ej akut karaktär åtgärdas.

Vaktloggen ifylls noggrant och signeras av båda vaktgående efter varje vaktpass.

Utebliven vaktlogg registreras som uteblivet vaktpass.

Fyll i vaktloggen noggrant.

 

 1. Incidenter:

Vid incident, är det av vikt att vaktgående agerar på ett lugnt och säkert sätt – det är alltid den vaktgåendes egen säkerhet som går före!

Vid akut incident som till exempel brand, överfall eller liknande som kan orsaka skada/fara för liv och lem, backa undan men – kontakta räddningstjänsten på 112.

Ladda gärna ned ”SOS – Alarm” på din mobiltelefon.