Vaktinstruktion


Vaktinstruktion för Blynäsvikens båtklubb

Reviderad 2023-01-28.

Allmänt

Bevakningen av BBK:s område pågår under de bokningsbara datumen i vaktbokningen på hemsidan.
Vakten är uppdelad i två olika typer av vaktpass: nattpass och dagpass.

Vaktpärmen uppdateras efter behov och meddelas alla medlemmar fortlöpande via BBK´s hemsida.

Vaktens åliggande

 1. Allmänt
  Tillse att god ordning råder i BBK´s område och rapportera anmärkningar i vaktloggen enligt beskrivning i nedanstående punkter.
  Vaktgående ska bära gula fluorescerande västar och under mörker använda strålkastare.
  Vid mindre fel och fel som inte är akuta, antecknas detta i vaktlogg.
  Allvarligare fel och fel av akut karaktär, meddelas vaktansvarig via sms omgående.
 1. Grindar
  Gånggrindar till bryggorna, upptagningsrampen, arbetsbod, mastbodar skall vara låsta. Vagnar ska vara inlåsta på respektive brygga.
  Vid andra speciella tillfällen, anslås avvikande på vita tavlan i klubbhus eller meddelas på ett sådant sätt att vaktgående blir väl informerad.
 2. Klubbhuset och expeditionen
  Tillse att alla fönster och dörrar i klubbhuset och expeditionen är stängda och låsta. Vakt har ingen nyckel till expeditionen men meddelar vaktansvarig via sms. Ljuset i klubbhuset bör vara släckt. Samtliga övriga utrustningar ska vara avstängda. Har vakt ökat värmen i klubbhuset under kallare årstid, ska värme återställas innan hemgång.
 3. Flaggor
  I dag är det tillåtet att flagga dygnet runt men som i god flaggningsanda, hissas nationsflagga tidigast kl. 08.00 och halas vid mörkrets inbrott, dock senast kl. 21.00.
  Kontrollera att klubbvimplar är i fullgott skick. Vid behov utbytes dessa, noteras i vaktlogg.
 4. Kvarglömda effekter
  Eventuellt kvarglömda effekter av vikt inom BBK´s området skall tas om hand och läggas i klubbhuset och noteras i vaktlogg. Kontakta vaktansvarig via sms.
 5. Förtöjningar/täckningar
  Bristfälligt förtöjda båtar skall båtägare kontaktas och om möjligt åtgärdas om skada på båt eller andra båtar befaras och noteras i vaktlogg.
  Om så hårt väder förekommer att det finns uppenbar fara för någon eller några båtar i hamnen, skall båtägarna och eventuellt hamnkaptenen kontaktas via sms. Vintertid gäller att om täckning av torrlagd båt börjar ge vika, ska i första hand båtägare kontaktas. Sök efter märkning som till exempel namn och/eller telefonnummer. Om kontakt med båtägare ej kan upprättas, kontaktas varvschefen med foto på båt och täckning för lättare identifiering. Endast beskrivning av båt, täckning och placering godtages inte. Se vidare under punkt 10 “Dåligt väder”.
 6. Vattenförsörjning
  Om färskvattensystemet under sommartid, inte fungerar skall vakt vidta följande åtgärder:

  • Notera misstänkt fel i vaktlogg.
  • Vid uppenbart läckage, stäng av huvudkranen som sitter på hitre garagelängas gavel mot Blynäsvägen 66, snett ovanför brygga 1 till vänster. Se bilder i slutet.
   Åtgärd anges på vita tavlan för information till nästa vakt. Meddela vaktansvarig via sms.
 7. Tillträde till hamnen
  Vid påträffande av person på området – fråga vänligen vem de är och om de har ett medlems-nummer samt vad de gör på området. Notera i vaktlogg.
  Tillträde till klubbhus och hamnområde har medlemmar och deras familjer samt personer i deras närmaste sällskap, be gärna om deras medlemsnummer och notera i vaktlogg. Om icke behörig person är på brygga, be denne vänligen att lämna bryggan.
 8. Gästplatser
  Tillfällig förtöjning “Gästplats” tillfrågas och tilldelas av hamnkapten och som endast gäller båtar tillhörande BBK-medlemmar. Gästplatser kan även lånas/hyras ut tillfälligt till bekanta/närstående BBK medlemmar.
  Undantaget är båtar som söker nödhamn på grund av haveri eller hårt väder.
  Uppgifter om skeppare, båt, tilldelad hamnplats och tidpunkt och liknande anges i vaktlogg. Meddelas hamnkapten och vaktansvarig via sms.
 9. Dåligt väder
  När väderlekstjänsten varnar för vindar av kuling eller stormstyrka skall vakten tillsammans med vaktansvarig vidtaga åtgärder för förstärkt bevakning av hamnen. Se även punkt 6 ovan.
 10. Handstrålkastare
  Det finns handstrålkastare i klubbhuset. Dessa laddas med tillhörande laddare. Om strålkastare har slutat fungera, kontaktas vaktansvarig omgående via sms.
 11. Toalett
  Toalett är under vintertid avstängd när vattenförsörjningen är avstängd. Om toaletten ej fungerar sommartid, skall skylt med texten “Avstängd” hängas upp på dörrhandtaget. Meddelas vaktansvarig via sms.
  Skylten hänger på väggen i toalett.
  Toaletten skall vara i sådant skick som Du själv önskar finna den.
 12. Sopor
  Avgående vakt, tar med sig egna sopor hem.
 13. Bojekan och Buster
  Vid behov skall bojekan och Buster länsas. Kontrollera även att åror finns och att de är hela. I annat fall, notera i vaktloggen. Bojekan och Buster finns förtöjda på brygga 5 sommartid och uppdragna i strandkanten vid sjösättningsrampen vintertid.
 14. Att komma ihåg innan du går hem på morgonen!
  Se till att vaktloggen är korrekt ifylld. En vaktlogg som inte är ordentligt ifylld och som ej kan tydas helt kan ge upphov till ej korrekt utförd vaktgång.
  Kontrollera att alla fönster är stängda och att altandörren är låst. Belysningen bör vara släckt och att stereo är avstängd.
  Städa och plocka i ordning efter dig så att kommande vakt kan göra lika snyggt efter sig.
  Har det hänt något under Din vaktgång som kräver direkt akut åtgärd – kontakta 112, annars vaktansvarig dagen efter Ditt vaktpass. Glöm inte att Din säkerhet går före.

Placering avstängningskran för vatten