Föreningsstadgar för Blynäsvikens Båtklubb


Antagna av årsmötet 1998-03-15 och fastställda av extra föreningsmöte 1998-03-29.
Reviderade vid årsmöte 2007-03-13 och extra medlemsmöte 2007-04-14.

§ 1. Ändamål
Blynäsvikens Båtklubb, BBK, bildad 1970 och med hemort i Vaxholm, har till ändamål att som en allmännyttig ideell förening på uppdrag av sina medlemmar främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.

§ 2. Medlems intagning och utträde
2.1 Inträdesansökan, varigenom sökanden förbinder sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i laga ordning fattade beslut, inges skriftligen till klubbens styrelse.

2.2 Medlemskap berättigar i sig ej till sommar- eller vinterplats för medlems båt i klubbens hamn eller på dess varv. När plats ställs till förfogande upprättas individuella avtal.

2.3 Över klubbens medlemmar skall föras en förteckning med angivande av medlemskap, båtinnehav och övriga för verksamheten behövliga uppgifter.

2.4 Medlem, som vill utträda ur klubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

2.5 Medlem, som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, anses ha begärt utträde ur klubben. Styrelsen kan på skriftlig begäran från medlem i speciella fall medge uppskov med betalningen.

§ 3. Medlems uteslutning
3.1 Medlem, som motverkat klubbens ändamål eller uppenbarligen skadat dess intressen, kan på styrelsens förslag av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas. För sådant besluts giltighet fordras minst 2/3 majoritet.

3.2 Till möte, som skall avgöra i 3.1 angiven uteslutning, skall av kallelsen framgå att ett uteslutningsärende behandlas.

3.3 Till medlem, som föreslagits till uteslutning skall förutom i 3.2 angiven kallelse även lämnas skriftlig motivering.

§ 4. Beslutande instans
4.1 Båtklubbens högsta beslutande instans är föreningsmöte såsom årsmöte eller extra möte.

4.2 Styrelsen är i frågor, som inte uttryckligen förbehållits föreningsmöte, klubbens högsta instans mellan föreningsmötena.

§ 5. Verksamhetsår
Båtklubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 januari – 31 december.

§ 6. Avgifter
6.1 Avgifter till klubben fastställs av föreningsmöte och skall vara betalda senast angiven förfallodag.

6.2 Extra uttaxering kan företas efter beslut av föreningsmöte.

§ 7. Årsmöte
7.1 Årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad.

7.2 Kallelse till årsmöte skall av styrelsen sändas till medlemmarna senast två veckor före mötet.

7.3 Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare.
6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Propositioner och motioner.
10. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret.
11. Val av styrelse:
a) Ledamöter för en tid av två år, vartannat år ordförande och halva antalet ledamöter.
12. Val av revisorer.
a) en ordinarie för en tid av två år.
b) en suppleant för en tid av ett år.
13. Val av valberedning för en tid av ett år:
a) tre ordinarie, varav en utses till sammankallande.
b) en suppleant.
14. Övriga val.
15. Övriga frågor.

§ 8. Extra möte
8.1 Extra föreningsmöte för behandling av viktigt brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisor eller minst en sjättedel av klubbens medlemmar.

8.2 Kallelse utsändes senast två veckor före mötet.

8.3 Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som föranlett mötet.

§ 9. Övriga föreningsmöten
Kallelse till övriga föreningsmöten utsänds senast två veckor före mötet.

§ 10. Rösträtt
10.1 Endast medlem, som har betalat gällande avgifter, har rösträtt på möte.

10.2 Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

§ 11. Motioner
Motion, d v s förslag från en eller flera medlemmar, skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast tre veckor före årsmöte.

§ 12. Beslut och val
12.1 Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet särskilt föreskrivs.

12.2 Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon vid personval fordrar sluten omröstning.

12.3 Vid omröstning, som ej avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordföranden för mötet.

12.4 Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

§ 13. Styrelse
13.1 Styrelse väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande och sex (6) ledamöter.
Ledamot väljs för en tid av två år.
Val skall förrättas så att fyra (4) ledamöter väljs vartannat år och de övriga tre (3) ledamöterna väljs året där emellan.

13.2 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt övriga befattningshavare samt firmatecknare. Beslutet om firmatecknare skall förklaras omedelbart justerat.

13.3 Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften närvarande.

13.4 För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

§ 14. Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen:
att verkställa av föreningsmöten fattade beslut
att fördela styrelsens arbetsuppgifter mellan sig och anställd personal
att representera klubben
att bereda ärenden till föreningsmöten
att förvalta klubbens egendom och medel samt
att tillsätta kommittéer och arbetsgrupper.

§ 15. Revisorer
15.1 Klubben skall revideras av två ordinarie revisorer, som väljs på föreningsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år samt en revisorssuppleant, som väljs för en tid av ett år.

15.2 Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

§ 16. Valberedning
16.1 Föreningsmöte väljer för en tid av ett år två ordinarie ledamöter och en suppleant. En av de ordinarie ledamöterna utses till sammankallande.

16.2 Valberedningens uppgift är:
att motta nomineringar från klubbens medlemmar
att själv aktivt söka lämpliga kandidater
att senast tre veckor före föreningsmöte lämna förslag på kandidater till de poster,
som enligt stadgan är föremål för val och till de övriga poster, som eventuellt blivit vakanta
samt att delge föreningsmötet en förteckning över alla kandidater, som eventuellt nomineras utöver valberedningens förslag.

§ 17. Emblem och förtjänsttecken
För BBK:s emblem och förtjänsttecken gäller särskilt utfärdade bestämmelser.

§ 18. Hamn och varv
För förhållandena vid klubbens hamn- och varvsanläggning finns särskilt utfärdade bestämmelser.

§ 19. Stadgeändring
19.1 Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av möteskallelse.

19.2 För att ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas av minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte.
Vid andra godkännandet skall paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 20. Klubbens upplösning
20.1 Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte i Vaxholm.

20.2 Kallelse med uppgift om att frågan om upplösning kommer att behandlas skall skriftligen sändas till samtliga medlemmar.

20.3 För beslut om upplösning fordras minst ¾ majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum.

20.4 Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.