Vaktordning – äldre


Vaktordning för Blynäsvikens båtklubb

Fastställd av årsmötet 1998-03-15.
Reviderad 2002-12-18.
Reviderad 2007-02-26.

För de vaktpliktiga medlemmarna gäller Vaktinstruktionen – daterad mars 1998.

1. Vaktpass
För att uppnå så stor säkerhet som möjligt skall det alltid, nattetid under seglationsperioden, planeras för två vakter samtidigt i hamnen.
Detta innebär att varje vaktnatt består av vaktpass med två vakter per pass.
Tiderna för vaktpasset fastställes av årsmötet.

2. Vaktpassen besätts enligt följande:

  • Vaktpliktig medlem går 2 vaktpass per år
  • Ny medlem, som inträder efter den 1/7 går 1 vaktpass under inträdesåret.

3. Villkor för vaktplikten:

  • Medlemskap i BBK
  • Bryggplatsägare som ej hyr ut platsen genom BBK:s försorg
  • Fyllt 18 år föregående år
  • Båten har brygg-, svaj eller torrplats inom BBK:s område.

Styrelsen kan befria medlem från vaktplikt även om kriterierna enligt ovan har uppfyllts.
Om avtalet om brygg-, svaj- eller torrplats upphör under pågående vaktsäsong kvarstår vaktplikten.

4. Medlem som utträder
Om medlemskap upphör under pågående vaktsäsong gäller ej vaktplikt för eventuellt kvarstående vaktpass.

5. Ansvar för vakttjänst
Ansvaret för att det finns vakt i hamnen ligger på den vaktpliktige.
Om vaktplikten ej kan fullgöras p.g.a. sjukdom, tjänst eller annat förfall, är den vaktpliktige själv skyldig skaffa ersättare.
Ersättarens namn skall skrivas in på aktuellt vaktpass i vaktlistan.

6. Utebliven vakt
Den som inte fullgör sin vaktplikt – själv eller genom ersättare – skall inom en månad efter skriftlig
anmodan härom erlägga av allmänt medlemsmöte fastlagd avgift för varje missat vaktpass.

7. Överlåtelse av vakt
Överlåtelse av vaktpass får endast ske till medlem i BBK.
Eventuella ersättningar för överlåtelse av tilldelat vaktpass är helt de berördas ensak.

8. Vaktbokning
Varje vaktpliktig medlem har möjlighet att innan säsongen börjar boka sig för visst datum och vaktpass.
Vaktbokning sker, efter meddelande från vaktansvarig, under en tvåveckorsperiod, under februari-mars.
Vaktteckning kan också göras på BBK webbplats. Medlemmar utan tillgång till Internet erbjuds, via brev, att få hjälp med vaktbokningen.
De som ej tecknar sig för vakt under ovanstående tider kommer genom styrelsens försorg att lottas på återstående lediga vaktpass.
Komplett vaktlista finns tillgänglig i klubbhuset två veckor före den första vaktnatten.
Medlem med Internetuppkoppling kan också erhålla vaktlistan på BBK-webbens medlemsdel.

9. Familjevakt
Begreppet familjevakt innebär att man kan gå vakt tillsammans med familjemedlem på samma pass och därmed fullfölja två vaktpliktiga pass.
OBS! Minimiåldern gäller, se punkt 3.

10. Kvittering
Vaktpassen kvitteras med namn i vaktlistan. Detta gäller även s.k. familjevakt.