Välkommen till varvets informationssida


Allmänt om varvet

2013 bildades varvsgruppen som består av ca 18 st medlemmar inom BBK, den är starten för att BBK framöver driver sin verksamhet i egen regi. Vi är en grupp med lång erfarenhet kring varvshantering och maskinell utbildning från yrkeslivet.

Till vår hjälp har vi en modifierad Svetruck Loghandler 9-12 som vi lyfter båtar med. Den har en kapacitet för lyft upp till 12 ton.
2015 utökades maskinparken med en Caterpillar TH63 som vi använder för att flytta vaggor, ställningar, bockar m.m.

Vår främsta uppgift är att torr/sjösätta din båt på ett säkert och lugnt sätt. Du som båtägare är med och för dialog med gruppen då varje båt är unik för säkra lyft. Ytterst ansvarig för varvet och grupper inom varvet är varvschefen som kontaktas lättast genom mejl till es.ml1568832042ohxav1568832042-kbb@1568832042tevra1568832042v1568832042

Det är alltid medlemmens skyldighet att hålla sig uppdaterad på regler och information, så ta för vana att inför torr- respektive sjösättning läsa igenom information från varvet som läggs ut här och skickas ut via mejl då det kan ske förändringar.

Några regler som gäller på varvsområdet:

 1. Lämna aldrig din båt med strömmen inkopplad förutom vid laddning av batterier.
 2. Kör sakta om du tar bilen in på området, ingen vill ha en dammig båt och det är många som rör sig på området.
 3. När trucken är i rörelse så har vi ett säkerhetsavstånd på 10 m runt trucken.
 4. Rätt att förvara vaggor, bockar, stöttor och trailers för vinterförvaring av båt har bara den som förvarat sin båt på klubbens varvsområde under föregående vinter.
 5. Samtliga vaggor, bockar, stöttor eller vagnar skall vara tydligt märkta med namn, telefonnummer och medlemsnummer.

Masthantering:

 1. Förflyttning av mast mellan mastbryggan och mastställage/mastskjul under pågående sjösättning är totalförbjuden av säkerhetsskäl.
 2. På- och avmastning får ske under sjösättningstider med förbehåll att masten hanteras inom mastbryggans område.
 3. Väntande båtar för på/avmastning får inte angöra mastkransbryggan under sjö/torrsättning så att kö bildas från mastkran mot sjösättningskajen.
 4. Markytan vid mastkranen får endast användas till beredning av master, förvaring av mast längre än 3 dygn är inte tillåten på grund av hänsyn till övriga medlemmar som vill masta på eller av.

Vid torrsättning gäller följande:

 1. Varvsgruppen har rätt att döma ut material som kan vara en säkerhetsrisk för personskada, vid eventuella tveksamheter så läggs din båt åter i sjön och torrsätts efter rekommenderad åtgärd.
 2. Vid angivet klockslag är det samling för gruppen vid expeditionen där vi prickar av båtägare och har en genomgång.
 3. Du ombeds att markera din vagga, bockar, stöttor etc. med en röd numrerad flagga som du får efter upprop.
 4. Du ombeds att hämta din båt vid bryggan och kör fram den i turordning till torr/sjösättningskajen vid mastkransbryggan, hjälm i valfri färg skall bäras, invänta vid din båt, du ropas fram av slingsättarna till kajen, var uppmärksam på vilket håll du ska ha fören åt.
 5. Slingmärken ska finnas på din båt för att ge slingsättarna bästa möjligheter att lyftet ska bli så rakt som möjligt, ge gärna instruktioner om du ska ha förlängning, straffning etc.
 6. Sättning av båten utförs av ansvarig sättare och båtägare, innan definitiv sättning så ska båtägaren godkänna sättningen med ansvarig sättare.
 7. Samtliga i gruppen hjälps åt med gruppens båtar tills alla är klara.

Vid sjösättning gäller följande:

 1. Städa upp kring din båt och släng soporna på t.ex. återvinningscentralen.
 2. Samling av gruppen på angivet klockslag vid expeditionen för genomgång.
 3. Slingsättning av din båt sker när trucken kommer till din båt, om du behöver vara uppe på din båt så ha en dialog med ansvarig sättare.
 4. Din båt lyfts i sjön och du ombeds att köra den till din båtplats, observera att du måste ha tillstånd från Hamnchefen att förtöja din båt vid mastkransbryggan.

Trevlig båtsommar!

För dig som hanterar din egen båt med trailer:

 1. Förvaring av båttrailer på BBK´s område under sommaren har endast den som har haft vinterförvaring under den gångna vintern, trailern ska vara tydligt märkt med namn, medlemsnummer och telefonnummer.
 2. Trailern får inte förvaras på varvsplanen som är avsedd för de trucklyfta båtarna. Trailer/båt får förvaras på ytan mellan brygga 2 och 3 samt på ytan mellan bommen och garaget sommar som vinter, tänk också på att det är fler trailerägare som ska samsas om platserna.
 3. Placera din trailer/båt så du har ca 60 cm till din trailer-/båtgranne till höger/vänster om dig.
 4. Håll snyggt kring din plats och släng sopor på t.ex. återvinningscentralen.

Ansökan om varvsplats med Trucklyft/Trailerhantering:

Alla medlemmar kan ansöka om plats på varvet. I första hand kommer de medlemmar som låg på varvet föregående vinter, därefter gäller turordning efter inträdesår i klubben. Boende i Vaxholms kommun prioriteras.

Om du har legat på varvet under föregående vinter men har bytt båt så hamnar du automatiskt i kölistan till varvet och du tilldelas plats enligt ovan.

Sista datum för registrering av anmälan är den 31 juli.
Efter detta datum är det inte längre möjligt att ansöka om plats för kommande vinter.

OBS att datum för sjösättning är kopplat till datum för torrsättning!
Det datum för torr- respektive sjösättning du har sökt kan inte ändras efter den 31 juli.

Om du blir tilldelad en restplats på varvet under kommande vinter så blir du meddelad via mejl under augusti.

Fakturering:

Fakturering av vinterplatsen sker efter att din ansökan har godkänts och fakturan har 20 dagars betalningsfrist.

Om inte fakturan är betald vid förfallodagen så makuleras din plats på varvet och platsen lämnas över till köande medlem.

Samtliga båtar ska vara sjösatta den 1 Juni!
Om ej så sker så debiteras du ny varvsavgift enligt formeln Längd x Bredd x 70 kr/kvm.

Val av datum för torrsättning:

När du ansöker om varvsplats med trucklyft så kan du välja mellan nio olika alternativ, observera att sjösättningsdatumet inte går att ändra efter att din ansökan har beviljats, så var noga med att anteckna det i din kalender, då vi har principen sist upp först i och så vidare.

Övrigt:

 • Om du är intresserad och vill vara med i varvsgruppen så kontakta es.ml1568832042ohxav1568832042-kbb@1568832042tevra1568832042v1568832042.
  Du bör ställa upp vid minst 2 dagar på våren respektive 2 dagar på hösten (minst 32 timmar).
 • Motorbyten, önskemål om placering etc. måste vara till varvschefen tillhanda i samband med din ansökan om varvsplats och skickas på mejl till es.ml1568832042ohxav1568832042-kbb@1568832042tevra1568832042v1568832042.
 • Om du har för avsikt och behov av att stå kvar längre på land, dock längst till och med 31/5 så ska önskemålet vara Varvschefen tillhanda senast 31/8 för planering av plats.
 • Vid förhinder att torr/sjösätta efter inplanerat datum faktureras en ändrings-/flytt-/ombokningsavgift på 850 kr.